نمايي از درخت بامبو و برگ هاي سبز آن
گونههای مختلفی از دراسیناها در خانهها نگهداری میشوند و بسیار مقاومت از خودشان نشان میدهند. و امروزه بامبوها به دلیل سادگی نگهداری و زیبایی نسبی بسیار پرطرفدار هستند. علاوه بر اینها از آنجا که در فرهنگ فنگشویی معتقدند که این گیاه شانس به ارمغان میآورد بسیار مورد استقبال قرار گرفتهاند. روی هم رفته نور غیر مستقیم برای این گیاهان بهتر است چرا که در نور مستقیم برگها دچار سوختگی شده و زرد میشوند.
نظرات کاربران
UserName