نگاهی به گل های سرزمین گل ها
هلند بیشتر از تیم ملی فوتبالش، آسیاب های بادی اش و لبنیاتش با مزارع وسیع گل هایش شناخته می شود. تصاویر زیر بخشی از مزارع وسیع سرزمین لاله ها را به نمایش می گذارد که چیزی شبیه به تابلوهای نقاشی است.
نظرات کاربران
UserName