زنبور
زنبور عسل گونه‌اي حشره است که عسل مي‌سازد. زنبور عسل اين کار را با گردآوري شهد گل‌ها در کندوانجام مي‌دهد. زنبورهاي هر کندو يکي از سه نوع زنبور ملکه، زنبور نر و زنبور کارگر هستند.
نظرات کاربران
UserName