مجسمه شیرهای آب شناور
یک تکنیک ساده برای گمراه کردن بیننده ها در ساخت این مجسمه ها به کار رفته است. آب از طریق لوله ای شفاف به بالا رفته و از کناره های آن به پایین می ریزد . این حس به بیننده ها دست میدهد که این شیر آب بر روی هوا معلق شده و آب فواره ها از غیب می آید .
نظرات کاربران
UserName