"مار کور"؛ ماری بدون چشم که موجب شگفتی جانورشناسان شد!
به تازگی در یکی از رودخانه های برزیل که متصل به رود آمازون است، گونه ای از مارهای کمیاب کشف شده است که فاقد چشم بوده و به مار کور مشهور شده اند.به گفته محققین این مار از گونه سمندرها و قورباغه ها هستند.
این مار ابتدا توسط برخی مهندسین زه کشی سدی در ان حوالی پیدا شده و تحویل آزمایشگاه های جانورشناسی شهر روندونیا که رودخانه در کنار آن می گذشت،داده شد.
نظرات کاربران
UserName