تصویر صحنه ای از بازی ایرانی نبرد آلواتان
حماسه آلواتان شرح دلاوریهای شهید محمود کاوه و همرزمانش با ضدانقلاب در کوههای آلواتان کردستان در جریان جنگ تحمیلی است. کاظم، همرزم سردار شهید محمود کاوه، با راهنماییهای او به روستایی میرسد که ضدانقلاب آن را به تصرف درآورده و اهالی روستا را به شهادت رساندهاند. کاظم باید جاسوس را پیدا کند و ... آلواتان نام روستایی در کردستان است که شاهد درگیریها و رشادتهای شهید محمود کاوه، یکی از بزرگمردان دفاع مقدس بوده است. طی هشت مرحله، مخاطب در محیطی که تا حد ممکن شبیه محیط واقعی نبرد و روستاهای آن منطقه طراحی شده قرار خواهد گرفت و ضمن درک دشواری های نبردهای انجام شده، با ساختار محیطی و اقلیمی آن منطقه از از کشور عزیزمان آشنا خواهد شد.
نظرات کاربران
UserName