کتابهای روی هم
قرآن کريم، به سبب اينکه برای علم و دانش و کسب علم و تفکر در پديدههای جهان هستی اهميت خاصی قائل شده است، به تبع آن، برای دانشمندان و علمای دين و دانش هم فضيلت و اعتبار خاصی قائل شده و ويژگی مهم علم و دانش را، دوام و ماندگاری منافع آن هم در اين دنيا و هم در آخرت برای افراد دانسته است. به طوريکه، در روايات و احاديث هم عالمان بر عابدان برتری دارند؛ چون منافع عبادت فقط شامل شخص عابد است ولی منافع علم هم شامل عالم و هم شامل ساير افراد می شود. در قرآن و اسلام، کتاب و کتابخوانی از جايگاهی بس عظيم برخوردار است. بررسی آماری محتوای کلام الله مجيد نشان داد که واژه کتاب به اشکال مختلف 255 بار، واژه علم 582 بار، واژه قلم 2 بار، و واژه اقرأ 3 بار در قرآن تکرار شده است. در نتيجه مطالعه و کتابخوانی و تحصيل علم و دانش از فرايض بسيار مؤکد در دين مبين اسلام، قرآن کريم و احاديث و گفتار بزرگان دانش است. به همين سبب توجه به بسترسازیهای لازم و ايجاد مراکز کتابخوانی و کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی و ترويج فرهنگ مطالعه از راه­های مختلف لازم و ضروری است.
نظرات کاربران
UserName