کتابهای روی هم
این نشانههای روشن و همچنین پیشنیه فرهنگی ما یعنی تعدد كتابها و كتابخانهها در عصر شكوفایی تمدن اسلامی و آثار مكتوب نامآوران و دانشمندان مسلمان ایرانی همه ناظر بر اهمیت كتاب و كتابخوانی است و این حقیقت را بر ما آشكار میكند كه آیین اسلام پرچمدار كتاب و كتابخوانی در زمین است. اسلام آغاز رسالت قرآنیاش را با قلم شروع میكند و ارزشی كه قلم و تعلیم و تربیت در قرآن دارد بر كسی پوشیده نیست. در بعضی از روایات و احادیث از كتابخانه به عنوان بوستان نام برده شده و توصیه شده است كه علم را با نوشتن و كتابت در بند كنید و زیباترین تعبیر، اطلاق عنوان كتاب به قرآن است.
نظرات کاربران
UserName