کتابهای قدیمی
مطالعه كردن، یعنی بهتر و بیشتر دانستن و بهتر دانستن، یعنی بهتر سخن گفتن، بهتر اندیشیدن و بهتر عمل كردن و چه كسی یافتمیشود كه از این خصوصیات بینیاز باشد. مطالعه تنها راه رسیدن به علم است و جز آن راهی وجود ندارد. اگر مطالعه نباشد،علمی هم در كار نخواهد بود. خداوند میفرماید: "هل یستوی الّذین یعلمون والّذین لا یعلمون": بگو آیا كسانی كه میدانند با كسانی كه نمیدانند، مساویاند؟" این حكم شامل كسانی نیز میشود كه به بهانهی عبادت، مطالعه و راه علم آموزی را كنار نهادهاند، تا به گمان خود از راه كسب ثواب به سعادت برسند، اما پیامبر(صلی الله علیه و آله) میفرماید: برتری عالم بر عابد مانند برتری من بر كم ترین شماست. کنزالعمال ١٠/١۴۵
نظرات کاربران
UserName