کتابهای روی هم
فرهنگ، محوریترین برگ هویتی یک ملت محسوب میشود و یکی از راههای مهم توسعه فرهنگی اهمیت دادن به مساله کتاب، کتابخوانی و ترویج مطالعه در جامعه، خصوصا در میان جوانان و نوجوانان است. در واقع از شاخصهای مهم توسعهیافتگی هر جامعه سرانه مطالعه، میزان تولید و مصرف اطلاعات و کالاهای فرهنگی در آن جامعه است و بنا بر اهمیت این مساله دولتها و سیاستگذاران برنامهریزیهایی در این رابطه صورت دادهاند و کتاب و کتابخوانی در جوامع توسعه یافته اهمیت خاصی یافته است.
نظرات کاربران
UserName