بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب
تاریخ هیچ تمدنی خالی از كتاب و كتابت نبوده است، همه فرهنگها با كتاب آغاز میشوند و با كتاب رشد میكنند. در این میان آیین مقدس اسلام بیشترین بهره را از كتاب برده است، چرا كه پیامبر عظیمالشأن اسلام رسالتش را با فرمان خواندن از سوی خداوند آغاز میكند و در همین فرهنگ مقدس است كه خداوند منان به قلم سوگند یاد میكند و معجزه آخرین فرستادهاش را یك كتاب قرار داده است. در اهمیت نقش كتاب در تكامل جوامع انسانی همین بس كه تمام ادیان آسمانی و بزرگان تاریخ بشری از طریق كتاب جاودانه ماندهاند.
نظرات کاربران
UserName