کتاب قدیمی
کتاب مجموعهای از صفحه‎های کاغذی است که متنی روی آن‎ها نوشته شده و در یکی از طرفها به هم بسته شدهاند و مجلد است. به مجلّدکردن کتاب به اصطلاح صحافی گفته میشود. کتاب در اندازههای گوناگون وجود دارد. در ایران قطع رحلی، وزیری و جیبی از معروفترین قطعهای کتاب است. کوچکترین کتاب دنیاکه یک انجیل است در موزه کلیسای وانک اصفهان نگهداری میشود. اولین کتاب به زبان فارسی در هلند به دست یک ارمنی به زیور طبع آراسته شد.
نظرات کاربران
UserName