هنرنمایی با هندوانه
کلایو کوپر کارمند تمام وقت دولت است ولی در شب هندوانهها را تبدیل به اثر هنری می کند.
این هنرمند با توجه به این که هندوانه میوه حساسی است ، فقط 24 ساعت وقت برای این هنرمندی ها دارد زیرا پس از آن هندوانه شروع به چروک خوردن می کند و شکلش را از دست می دهد.
در زیر تعدادی از اثر هنری کلایو کوپر را با هم می بینیم:
نظرات کاربران
UserName