اعتراضی هنرمندانه در مقابل محل برگزاری کنفرانس سازمان ملل متحد!
هنرمند برزیلی برای نشان دادن زندگی سخت و مشقت بار افرادی که در حاشیه خلیج کوانابارا زندگی می کنند دست به اقدام خلاقانه ای زد. وی با استفاده از زباله های لاستیکی و قابل بازیافت تصویری از خلیج گوانابارا را در مقابل مقر برگزاری جلسات سازمان ملل متحد در ریودوژانیرو ترسیم کرده تا به همه مسئولین بفهماند که برای این افراد چاره ای بیاندیشند.
نظرات کاربران
UserName