پس زمینه با کیفیت شهادت امام نقی علیه السلام
امام دهم ، حضرت نقی علیه السلام در سال 254هجری به وسيله زهر به شهادت رسيد . در سامرا در خانه ای که تنها فقط فرزندش امام حسن عسکریبر بالين او بود . معتمد عباسیامام دهم را مسموم کرد . از اين سال امام حسن عسکریپيشوای حق شد و بار تعهد امامت را بر دوش گرفت . و در همان خانه ایکه در آن بيست سال زندانیو تحت نظر بود ، سرانجام به خاک سپرده شد .
نظرات کاربران
UserName