سفر استانی رییس جمهور به مشهد مقدس
رييسجمهور در يكصدمين سفر استاني هيات دولت، صبح پنج شنبه ـ 21 ارديبهشت ماه ـ وارد فرودگاه بينالمللي شهيد هاشمينژاد مشهد شد.
نظرات کاربران
UserName