جنگلی در فصل پاییز

با پايان تابستان و آغاز پاييز که روزها کوتاه و کوتاه تر ميشوند اين پيام به درختان داده ميشود که بايد براي زمستان آماده شوند. در طول زمستان نور و آب کافي براي فتوسنتز وجود ندارد. برگها کارخانه غذاسازي را متوقف ميکنند و گياه از غذايي که برگها در طول تابستان ذخيره کرده اند استفاده ميکند. کلروفيل سبز برگها ناپديد ميشود و با از بين رفتن رنگ سبز، رنگ زرد و نارنجي پديدار ميشود. مقدار کمي از اين رنگها هميشه در برگ وجود دارد اما در تابستان به دليل اينکه با کلروفيل سبز پوشانده شدهاند ديده نميشوند.

نظرات کاربران
UserName