برگهای پاییزی درختان

بعضی از این رنگدانه ها شامل کاروتنوئیدها و زانتوفیل ها هستند که معمولاً رنگ زرد و نارنجی را برای برگ ها فراهم می سازند.

نظرات کاربران
UserName