برگهای پاییزی

اسم پاییز در فرهنگ لغت به معنای پایریز میباشد یعنی زمانی که برگ درختان به زیر پا میریزد و در زمان قدیم پایریز نام گرفته و کم کم در طول مدت زمان به شکل امروزی پاییز تغییر نام داده. روز اعتدال پاییزی را در ایران از دیرباز جشن میگرفتهاند.

نظرات کاربران
UserName