انبوهی از برگهای پاییزی

پاییز از نظر ستارهشناختی بین دو نقطهٔ اعتدال پاییزی و انقلاب زمستانی است. از نظر گاهشماری هجری خورشیدی، در روز یکم مهر آغاز میشود و تا پایانآذر ادامه مییابد.

نظرات کاربران
UserName