سبزه زار و گلزاری همراه با حبابها

گياهان سطح زمين را پوشش سبز می کنند تپه سبز می گوییم.

نظرات کاربران
UserName