سبزه زار و گلزار

گياهان سطح زمين را پوشش سبز می کنند تپه سبز می گوییم.

نظرات کاربران
UserName