دشتی سبز و درختان

حضرت رسول فرمود:درختان را آتش نزنيد، آنها را با آب ويران نکنيد، درختان ميوهدار را قطع نکنيد، مزرعهها را نسوزانيد.

نظرات کاربران
UserName