تصاویور دیجیتالی رمانتیک
نقاشی یا نگارگری فرآیندی است که طی آن رنگ بر روی یک سطح مانند کاغذ یا بوم ایجاد نقش میکند که امروزه این فرایند توسط رایانه نیز با ترفندهای مختلفی قابل اجراست. همچنین به اثری که در این فرآیند خلق میشود نیز نقاشی میگویند. نقاشی یکی از رشتههای اصلی هنر محسوب میشود و قدمت آن در بین انسانها، شش برابر قدمت زبان نوشتاری است. نقاشیهای یافتشده در غارها حاکی از آن است که انسانهای اولیه با کشیدن نقش حیوانات و شکارشان به نوعی خود را آمادهٔ نبرد با آنها میکردهاند.
نظرات کاربران
UserName