تصاویر دیجیتالی زیبا
رنگ تاثیر بسیار زیادی در زندگی ،شخصیت و روحیه افراد دارد و توجه به رنگ هایی که افراد ایجاد میکنند ما را به روحیه آنها راهنمایی میکند. رنگ قرمز ،رنگی گرم ومنبسط است ،بر خلاف رنگ زرد که سبک وسطحی است . قرمزرنگی زنده ودر عین حال پر نیرو ومصمم بهنظر می رسد. رنگ نارنجی ،حرکت رنگ زرد وقدرت رنگ قرمز رادارد ورنگی زنده وچابک است . رنگ سفید ،که مجوع رنگهاست ،احساس سکوت می دهد،زیراهمه چیز درآن محو میشود .این رنگ در خود حاوی بی نهایت امکانات ورنگی معرف سکوت است ،نه مرگ در واقع سفید نماد جوانی وعدمی است قبل از نیست شدن .
نظرات کاربران
UserName