تصاویور دیجیتالی رمانتیک
در نقاشی های دیجیتالی تركیببندیهای عمودی كه در ظاهر ساده چیدمانشان از هارمونی تقسیمبندی در یك سطح متأثر است و رنگبندیهایی كه نوساناتی از یك مجموعه محدود رنگ را در ذهن متبادر میكند؛ گویی نقاش میخواسته در محدودیت كادر و رنگ، آزادمنشی جهان دیجیتالی را به رخ بكشد و با اجرایی رها و انتزاعی دنیای فریبنده اما تكراری طبیعت پیرامونی را به چالش بكشد.
نظرات کاربران
UserName