تصویر سازی رایانه ای ابراز محبت
نقاشی یکی از رشتههای اصلی هنر محسوب میشود و قدمت آن در بین انسانها، شش برابر قدمت زبان نوشتاری است. نقاشیهای یافتشده در غارها حاکی از آن است که انسانهای اولیه با کشیدن نقش حیوانات و شکارشان به نوعی خود را آمادهٔ نبرد با آنها میکردهاند. فردی که این عمل توسط او انجام میشود نقاش نام دارد و این واژه بهخصوص زمانی بهکار میرود که نقاشی حرفهٔ شخص باشد.
نظرات کاربران
UserName