تصاویور دیجیتالی رمانتیک
یک graphic tablet به هنرمند اجازه می دهد حرکت دست خیلی دقیقی همانند حرکت دست با مداد واقعی و روی صفحه نقاشی واقعی داشته با شد. به اعتقاد صاحب نظران در عرصه هنر، نقاشی دیجیتالی تاکنون در تولید هنر موفق عمل کرده و نرم افزارهای نقاشی دیجیتالی مانند corel painter و adape photoshop و art rage برای هنرمند محیط مشابه یک نقاشی واقعی را فراهم می آورد.
نظرات کاربران
UserName