تصاویر دیجیتالی ابراز محبت
نقاشی دیجیتال محدودیت هایی همراه خود دارد. مانند محدود بودن در کنترل فیزیکی قلم در مقابل نقاشی سنتی؛ بدین مهنا که در نوع سنتی، هر ضرب قلم مو بافت و فرم متفاوت و منحصر به فرد خود را دارد که این تنوع بافت و تاش های قلم در بیننده حس عمیق تری را بر جای می گذارد.به عنوان مثال توانایی فیزیکی کنترل کاردک نقاشی بسیار بیشتر از نمونه ی دیجیتالی آن است.
نظرات کاربران
UserName