پس زمینه ای از گل زرد
گل اندام زایشی در گیاهان است. گل از نظر زیباسازی محیط و تولید میوه و دانه که از مواد غذایی مهم به شمار میآیند
نظرات کاربران
UserName