دور نمایی از گل زیبا
گُل قسمت سر اکثر گیاهان است، همچنین گُل اندام تولید مثلی در گیاهان گلدار میباشد.
نظرات کاربران
UserName