نمایی از گل سفید
پاشیدن کوبیده برگ خشک چنار جهت بهبود زخم سوختگی آتش بسیار نافع است . ضماد برگ تازه چنار برای درمان ورم زانو مفید است و مضمضه جوشانده آن در سرکه جهت درد دندان سودمند است .
نظرات کاربران
UserName