برگی سبز از نمای نزدیک

· تعرق:دفع آب به صورت بخار از سطح برگ راتعرقمیگویند. تعرق به صورت روزنهای ، پوستکی و عدسکی صورت میگیرد. ولی به صورت روزنهای بیشتر دیده میشود. اهمیت تعرق به سبب تعرق جریان یافتن آب درگیاهاناست.

نظرات کاربران
UserName