برگی سبز از نمای نزدیک

• فتوسنتز: فتوسنتز فرآیندی است که در آن گیاهان سبز در برابر نور خورشید و با استفاده از دیاکسید کربن هوا و همچنین آب ، گلوکز میسازند و اکسیژن آزاد میکنند.

نظرات کاربران
UserName