برگهای سبز خیس شده

آرایش برگها به صورتی است که در هر گره دو برگ روبروی هم قرار گرفتهاند

نظرات کاربران
UserName