پس زمینه ای ازبرگ سبز
برگ مرکب از یک قسمت صفحه مانند سبزی به نام پهنک است که بوسیله دنباله باریکی به نام دمبرگ به ساقه متصل میشود.
نظرات کاربران
UserName