برگهای پاییزی روی تخته سنگ

سنگ به موادی از پوسته زمین اطلاق میشود که از یک یا چند کانی که با یکدیگر پیوند یافتهاند، درست شدهاست.

نظرات کاربران
UserName