برگهای پاییزی

رسول اکرم (ص) : هر که درختي غرس کند تا به ثمر برسد، خدا عوض آن در بهشت درختي براي او غرس ميفرمايد.

نظرات کاربران
UserName