مزرعه ای در حال غروب

غروب، ناپدیدشدن روزانهٔ خورشید در زیر افق در نتیجهٔ چرخش زمین و دیگر سیارههای منظومه خورشیدی است. شرایط جوی ایجاد شده بر اثر فرورفتن خورشید، که پیش و پس از ناپدیدشدنش در زیر افق روی میدهد نیز عموماً غروب گفته میشود.

نظرات کاربران
UserName