برگهای سبز بلند با قطرات باران

چمن گیاهی تکلپهای از خانواده چمنیان با برگهای نازک است که رشد آن از پایه برگ (محل اتصال به ریشه) صورت میگیرد. چمنزارها زمینهایی هستند که به صورت طبیعی از چمن پوشیده شدهاند. تخم چمن (به صورت عادی یا جوانه آن) استفاده خوراکی دارد. همچنین چمن در تولید برخی نوشیدنیهای الکلی (مانند آبجو و ویسکی)، مراتع تولید علوفه دام، تهیه کاهگل، تولید کاغذ و در سبدبافی بهکار میرود. همچنین از آن به عنوان عایق (در صنعت ساختمان) و سوخت نیز استفاده میشود. بسیاری از زمینهای ورزشی نیز به شکل مصنوعی با چمن پوشیده میشود که به آن زمین چمن گفته میشود.

نظرات کاربران
UserName