یک مزرعه قسمت بندی شده زیبا

علف از تاثیرات زندگی اجتماعی بشر است. انسان معاصر مفهوم علف را به صورت یک گیاه ناخواسته در یک مکان توصیف نموده است.

نظرات کاربران
UserName