برگهای پاییزی میان بلور یخ

برگهایی که پهنک واحدی دارند و به آنها برگهای ساده میگویند. برگهایی که پهنک آنها از برگچههای متعدد تشکیل میشود به برگهای مرکب مرسوماند.

نظرات کاربران
UserName