شاخ و برگهای یخ زده یک گیاه

گیاهی است پیازی و دائمی با برگ های سبز خاكستری و ساقه باریك كه بین دو برگ پایه ای قرار گرفته و در رأس آن یك گل تشكیل می شود. گلها كه در اواخر زمستان و اوایل بهار ظاهر می شوند سفیدرنگ، بزرگ و دارای بوی عسل می باشند.

نظرات کاربران
UserName