برگ درخت توت
بعضی از برگها گذشته از غذاسازی و یا بجای آن، کارهای ویژهای انجام میدهند. تیغها و خارها در بعضی از گیاهان برگهای محافظ گیاه هستند و نمیگذارند جانوران گیاه را بخورند
نظرات کاربران
UserName