برگهای سبز

بعضی از برگها گذشته از غذاسازی و یا بجای آن، کارهای ویژهای انجام میدهند. تیغها و خارها در بعضی از گیاهان برگهای محافظ گیاه هستند و نمیگذارند جانوران گیاه را بخورند.

نظرات کاربران
UserName