برگهای سبز شاخه درخت

بشره در دو سطح بالایی و پایینی برگ قرار دارد. مزوفیل در بین دو لایه بشره واقع شده است.

نظرات کاربران
UserName