جنگلی سرسبز با درختان بلند

امام صادق (ع ): خداوند درخت را براي انسان آفريد، از اين رو او بايد درخت را بکارد، آن را آبياري کند و در حفظ آن بکوشد.

نظرات کاربران
UserName