طوطی آفریقایی
طوطی پرنده و از راسته طوطیسانان (Psittaciformes) است که توانایی تقلید آوای آدمی در آن قابل تحسین است. طوطیها عموما در نواحی گرم و مرطوب آفریقا و هند زیست میکنند. ۳۷۲ گونه از پرندگان را که در ۸۶ جنس طبقهبندی میشوند، از راستهٔ طوطــیها بهشمار میآورند. این پرندگان بیشتر در نواحی گرمسیر استوایی زندگی میکنند و بهطور کلی در دو خانواده Cacutuidae و psittacidae قرار میگیرند.
نظرات کاربران
UserName