نمایی از پرنده آبی
پرندهها فاقد گوش خارجی یا هر گونه زایدهای هستند که مانع از جریان یکنواخت هوا در روی سرشان شود. مهرههای گردنتحرک زیادی به سر میدهند اما در حین پرواز محکم بهم قفل میشوند. در پرندگان دارای قدرت پرواز زایده عمودی استخوان جناغ تکیهگاهی برای عضلات پر قدرت پرواز است.
نظرات کاربران
UserName