پرنده ای برروی شاخه
اسکلت پرندگان برای پرواز ، سبک و ظریف است. سر ، گرد و دوکی شکل است و استخوانهای جمجمه بهم جوش خوردهاند. آروارههای منقاری بدون دندان را تشکیل میدهند
نظرات کاربران
UserName